Cold Appetizer

Kampachi Carpaccio

6pc. Wild Kampachi sashimi, yuzu ponzu.

35 g

16 $